С водителем
Без водителя


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З ВОДІЄМ

Наймодавець: Фізична особа-підприємець Штром Інна Василівна, який діє на підставі виписки з ЄДР від 28.06.2023, РНОКПП 3098319900, місце знаходження: Київ, проспект Червоної Калини, будинок 42/13, та
Наймач: будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Договір прокату транспортного засобу (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) Наймодавця укласти з будь-яким Наймачем Договір прокату.
Керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, Наймодавець пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі укласти цей Договір прокату транспортного засобу з водієм шляхом приєднання до нижчезазначених умов.
Приєднання до цього Договору та його акцепт здійснюється шляхом підписання заяви-приєднання до Договору (Додаток 1) або вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти Договір, а саме: здійснення оплати (попередньої оплати) за прокат транспортного засобу з водієм на підставі виставленого Наймодавцем рахунку, в тому числі через сайт.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачу за плату у строкове платне користування транспортний засіб з водієм відповідно до заявки Наймача, у повній технічній справності, а Наймодавець – сплатити вартість прокату.

1.2. Цільове призначення транспортного засобу: транспортний засіб повинен використовуватися для задоволення побутових невиробничих потреб.

1.3. Територія поїздок визначається адміністративно-територіальними межами України, окрім території Луганської і Донецької областей та АР Крим. Виїзд за межі території України може здійснюватися Наймачем виключно за умови надання попереднього письмового погодження Наймодавця.

2. УМОВИ ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З ВОДІЄМ

2.1. Право користування транспортним засобом у Наймача настає після приєднання до Договору, його акцепту шляхом підписання заяви-приєднання до Договору (Додаток 1) та/або здійснення оплати (попередньої оплати) за прокат транспортного засобу з водієм на підставі виставленого Наймодавцем рахунку, в тому числі через сайт.

2.2. Строк прокату, розмір та умови оплати за користування транспортним засобом з водієм, реєстраційні дані транспортного засобу, адреса подачі та повернення транспортного засобу погоджуються сторонами в заяві-приєднанні до Договору (у випадку її підписанні) або зазначаються в рахунку на оплату та погоджуються шляхом оплати рахунку, в тому числі через сайт. Транспортний засіб з водієм доступний для Наймача після підписання заяви-приєднання до Договору та/або здійснення оплати.

2.3. Мінімальний строк прокату транспортного засобу з водієм, який повинен бути оплачений Наймачем, становить три години. При обчисленні вартості прокату неповна година користування транспортним засобом за цим Договором вважається повною.

2.4. Наймач має право продовження строків прокату. Строк прокату вважається продовженим у разі відсутності заперечень Наймодавця щодо такого продовження.

2.5. Фактичний строк прокату розраховується з моменту подачі транспортного засобу Наймодавцем до моменту закінчення строку прокату транспортного засобу з водієм. Оплаті підлягає весь строк користування Наймачем транспортним засобом з водієм. Подача авто на адресу Наймача оплачується додатково, відповідно до ціни зазначеної на сайті.

2.6. Місце подачі та повернення транспортного засобу зазначається в заяві-приєднанні до Договору або усно після здійснення оплати рахунку Наймодавця, в тому числі через сайт.

2.7. Транспортний засіб подається на адресу в чистому вигляді.

2.8. Транспортним засобом має право керувати виключно водій Наймодавця.

2.9. При закінченні терміну прокату, у випадку пошкодження Наймачем транспортного засобу, водій Наймодавця здійснює огляд його стану і фіксує в Акті факт ушкодження транспортного засобу в вільній формі, або у форматі фото/відео фіксації пошкодження. У разі відмови Наймача від підписання Акту з відповідними відмітками, такий Акт підписується водієм Наймодавця, який робить відповідну відмітку про відмову Наймача від підписання Акту. Акт, підписаний водієм Наймодавця із вказаною відміткою має юридичну силу, аналогічно Акту, підписаному обома Сторонами.

2.10. У випадку пошкодження Наймачем транспортного засобу він повинен сплатити витрати Наймодавця по приведенню транспортного засобу в належний стан, його ремонт, відшкодувати інші збитки Наймодавця, які є наслідками дій Наймача.

3. ВАРТІСТЬ ПРОКАТУ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість прокату зазначається у заяві-приєднанні до Договору та/або в рахунку Наймодавця та включає в себе: вартість подачі авто на адресу, погодинну оренду авто з водієм, виїзд за межі міста (якщо це необхідно), вартість мийки транспортного засобу, страхування авто-цивільної відповідальності.

3.2. До подачі транспортного засобу з водієм Наймач вносить попередню оплату в розмірі вартості подачі транспортного засобу, або згідно рахунку Наймодавця.

3.3. Оплата може відбуватися в готівковій або безготівковій формі на розрахунковий рахунок Наймодавця.

3.4. Остаточна оплата вартості прокату транспортного засобу з водієм здійснюється Наймачем в готівковій формі після закінчення терміну прокату.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Наймач має право:

 • 4.1.1. Отримати від Наймодавця транспортний засіб з водієм, придатний для використання за його цільовим призначенням.
 • 4.1.2. Після закінчення строку прокату продовжити його на новий строк виключно за згодою Наймодавця.

4.2 Наймодавець має право:

 • 4.2.1. Вимагати від Наймача відшкодувати збитки в повному обсязі, які виникли внаслідок завдання ним шкоди транспортному засобу або інших умов цього Договору. Наймодавець має право на відшкодування збитків від Наймача у випадку повернення транспортного засобу з пошкодженням компонентів (складових частин) транспортного засобу в розмірі суми, необхідної для відновлення стану транспортного засобу. Перелік пошкоджень (втрат) зазначається в Акті про пошкодження транспортного засобу (Акт повернення транспортного засобу, за наявності у Наймодавця зауважень). Наймач зобов’язаний відшкодувати їх при поверненні транспортного засобу.
 • 4.2.2. Фіксувати за допомогою відповідних засобів фотофіксації стан транспортного засобу та кількість, що передається в прокат та повертається Наймачем. Зроблені Наймодавцем фотографії вважатимуться Сторонами належним підтвердженням як стану переданого та повернутого транспортного засобу.
 • 4.2.3. Розірвати Договір прокату в односторонньому порядку та вимагати повернення транспортного засобу у випадку, якщо Наймач не сплатив вартість подачі транспортного засобу, не дотримується умов Договору, у випадку повідомлення недостовірних даних щодо маршруту або інших деталей замовлення при укладанні цього Договору, а також з інших підстав, що є істотними і можуть спричинити в майбутньому збиток для Наймодавця. В такому випадку Наймодавець в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення, має право вилучити транспортний засіб незалежно від його місця знаходження. Сума за невикористані години прокату в даному випадку Наймачу не повертаються.

4.3. Наймач зобов'язаний:

 • 4.3.1. Пересвідчитися у належному стані транспортного засобу.
 • 4.3.2. Відшкодовувати збитки, які були завдані ним Наймодавцеві внаслідок пошкодження переданого в прокат транспортного засобу.
 • 4.3.3. Підписати акт повернення транспортного засобу, за наявності у Наймодавця зауважень - з відповідними зауваженнями Наймодавця.

4.4. Наймодавець зобов'язаний:

 • 4.4.1. Надати Наймачу транспортний засіб в справному технічному стані, що дозволяє його використання за цільовим призначенням.
 • 4.4.2. Ознайомити Наймача з особливими властивостями транспортного засобу, технікою безпеки при його використанні.
 • 4.4.3. При виявленні непридатності транспортного засобу до експлуатації не з вини Наймача, у випадку наявності транспортного засобу класу не нижче, Наймодавець зобов’язується здійснити його заміну на інший транспортний засіб або запропонувати інший транспортний засіб класом нижче.
 • 4.4.4. До передачі транспортного засобу Наймачеві застрахувати цивільно-правову відповідальності власників транспортних засобів в порядку, встановленому законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України та цим Договором.

5.2. Наймодавець за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі збитком, нанесеному багажу пасажирів.

5.3. Наймач несе матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, заподіяний транспортному засобу у випадках, встановлених цим Договором. Під збитками розуміється втрати, яких Наймодавець зазнав у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням транспортного засобу або його окремих частин (деталей, комплектуючих) з вини Наймача, а також витрати, які Наймодавець мусить зробити для відновлення свого порушеного права. До збитків також відносяться доходи, які Наймодавець міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), під якими розуміються надзвичайні і невідворотні за даних умов здійснення господарської діяльності обставини.

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються: землетруси, повені, пожежі, масові епідемії, карантин, епізоотії, епіфітотії, страйки, війна та військові дії на території України, оголошення надзвичайного стану на території України, видання обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов‘язків за цим Договором або тимчасово перешкоджають такому виконанню, а також інші обставини, що не залежать від волі Сторін і які безпосередньо стали перешкодою для виконання Сторонами умов цього Договору.
Про виникненні обставин, вказаних в абзаці першому цього пункту, Сторона, якій ці обставини перешкоджали та зробили неможливим виконання умов цього Договору, повинна повідомити іншу Сторону протягом 3-х календарних днів з дня початку дії таких обставин. При невиконанні цієї умови така Сторона позбавляється можливості посилатися на форс-мажорні обставини як на обставини, що звільняють її від відповідальності за даним Договором.

6.3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено документом компетентного органу –Торгово-промислової палати України, або іншого уповноваженого компетентного органу.

6.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору призупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

6.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тривають більше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх виникнення, кожна із Сторін може в односторонньому порядку розірвати дію даного Договору, письмово попередивши про це іншу Сторону за 7 (сім) календарних днів.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за даним Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

8. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ГАРАНТІЇ

8.1. Сторони розглядатимуть як конфіденційну будь-яку інформацію, яка надається їм для виконання їх зобов’язань, і яка є конфіденційною або може мати такий характер, і вони не використовуватимуть подібну інформацію для своєї власної вигоди або вигоди третіх осіб, і вони не розкриватимуть подібну інформацію третім особам, окрім своїх працівників та осіб, від яких вимагається, щоб вони дотримувалися тих же зобов’язань про конфіденційність, які приведені в цьому пункті. Сторони зобов’язуються не розголошувати третім особам, а також не оприлюднювати невизначеному колу осіб інформацію про комерційні взаємини, що витікають з цього Договору (окрім як у випадках прямо передбачених законодавством України) без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність відносно всієї отриманої інформації, зокрема, але не обмежуючись: технологічною, комерційною і фінансовою, такою, що стосується поточної діяльності і перспективних планів Сторін, так само як і вже отриманою від іншої Сторони, так і відносно тієї інформації, яка буде отримана протягом терміну дії цього Договору, а також інформації щодо розірвання і інших умов цього Договору. Передача інформації, вказаної в даному пункті, третім особам, публікація, інше розголошення такої інформації, або будь-яке інше її використання, протягом дії цього Договору, а також і після припинення цього Договору, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони, незалежно від причин припинення цього Договору. У разі порушення умов даного пункту винна Сторона компенсує всі документально підтверджені збитки, що виникли через порушення умов цього пункту.

8.2. Сторони домовилися, що положення даного Договору про конфіденційність діятимуть протягом дії даного Договору.

8.3. Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб, які були або будуть передані однією Стороною іншій у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні такої Сторони правомірно, відповідно до вимог законодавства України. Сторони засвідчують та гарантують, що вони мають всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних іншій Стороні для їх подальшої обробки з метою виконання цього Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, в тому числі для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених законодавством України, а також для передачі персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь- яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням цього Договору та/або із захистом прав Сторони, що передає, за цим Договором, або якщо це необхідно для реалізації Стороною, що передає, прав та обов’язків, передбачених законом. Право Сторони на передачу іншій Стороні вищевказаних персональних даних нічим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб.

8.4. Сторони (уповноважені представники Сторін) також підтверджують, що вони усвідомлюють та погоджуються з наслідками надання своєї згоди на обробку персональних даних, метою обробки персональних даних, а також повідомлені про свої права суб’єкта персональних даних та осіб, яким такі дані надаються для досягнення вказаної мети.

8.5. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Винна Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні спричинені останній будь-які прямі збитки. До таких збитків Сторони зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції, інші грошові вимоги, що були обґрунтовано висунуті Стороні за порушення умов цього Договору та вимог чинного законодавства України, внаслідок дій (бездіяльності) винної Сторони.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту підписання Наймачем заяви-приєднання до Договору (Додаток 1) або вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти Договір, а саме: здійснення оплати (попередньої оплати) за прокат транспортного засобу на підставі виставленого Наймодавцем рахунку, в тому числі через сайт, та діє протягом зазначеного в ньому строку (строку прокату) з урахуванням додатково погоджених в ньому умов.

9.2. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи однієї з Сторін на підставах та з наслідками, передбаченими законодавством України та цим Договором за умови попереднього письмового повідомлення, в тому числі, але не виключно, засобами електронної пошти, однією із Сторін про її намір розірвати Договір за 7 (сім) календарних днів до моменту розірвання, та проведення повного розрахунку між Сторонами.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Внесення змін (доповнень) до цього Договору здійснюється Наймодавцем в односторонньому порядку. Всі зміни та доповнення, внесені Наймодавцем до цього Договору набирають чинності і стають обов’язковими для обох Сторін з моменту їхньої публікації на сайті Наймодавця. У випадку незгоди Наймача зі змінами, внесеними в даний Договір, Наймач має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором.

НАЙМОДАВЕЦЬ
ФОП Штром Інна Василівна Місце знаходження: Київ, проспект Червоної Калини, будинок 42/13 РНОКПП 3098319900 UA023077700000026001111160382 Платник єдиного податку 2 групи.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Наймодавець: Фізична особа-підприємець Штром Інна Василівна, який діє на підставі виписки з ЄДР від 28.06.2023, РНОКПП 3098319900, місце знаходження: Київ, проспект Червоної Калини, будинок 42/13, та
Наймач: будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Договір прокату транспортного засобу (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) Наймодавця укласти з будь-яким Наймачем Договір прокату.
Керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, Наймодавець пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі укласти цей Договір прокату шляхом приєднання до нижчезазначених умов.
Приєднання до цього Договору та його акцепт здійснюється шляхом підписання заяви-приєднання до Договору (Додаток 1) або вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти Договір, а саме: здійснення оплати (попередньої оплати) за прокат транспортного засобу на підставі виставленого Наймодавцем рахунку, в тому числі через сайт.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачу за плату у строкове платне користування транспортний засіб відповідно до заявки Наймача, у повній технічній справності, а Наймодавець – сплатити вартість прокату.

1.2. Ринкова вартість транспортного засобу, наданого за даним Договором у прокат, зазначається Наймодавцем у виставленому рахунку за прокат транспортного засобу.

1.3. Справність транспортного засобу, який надається у прокат Наймодавцю, перевіряється у присутності Наймача та фіксується в актах приймання-передачі транспортного засобу.

1.4. Транспортний засіб передається Наймачу разом з наступним майном: ключі від транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб (техпаспорт), номерні знаки, запасне колесо, домкрат та балонний ключ, знак аварійної зупинки, трос, вогнегасник, аптечка.

1.5. Наймодавець ознайомлює Наймача із правилами експлуатації технічно складних предметів або видає інструкцію про користування ними.

1.6. Цільове призначення транспортного засобу: транспортний засіб повинен використовуватися Наймачем для задоволення побутових невиробничих потреб.

1.7. Територія поїздок визначається адміністративно-територіальними межами України, окрім території Луганської і Донецької областей та АР Крим. Виїзд за межі території України може здійснюватися Наймачем виключно за умови надання попереднього письмового погодження Наймодавця.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ. УМОВИ ПРОКАТУ

2.1. Право користування транспортним засобом у Наймача настає після приєднання до Договору, його акцепту шляхом підписання заяви-приєднання до Договору (Додаток 1) та/або здійснення оплати (попередньої оплати) за прокат транспортного засобу та застави (у разі наявності) на підставі виставленого Наймодавцем рахунку, в тому числі через сайт.

2.2. Строк прокату, розмір та умови оплати за користування транспортним засобом, реєстраційні дані транспортного засобу, адреса передачі та повернення транспортного засобу, розмір застави погоджуються сторонами в заяві-приєднанні до Договору (у випадку її підписанні) або зазначаються в рахунку на оплату та погоджуються шляхом оплати рахунку. Транспортний засіб передається Наймачу після підписання заяви-приєднання до Договору та/або здійснення оплати (та/або внесення застави (у разі наявності).

2.3. Мінімальний строк прокату, який повинен бути оплачений Наймачем, становить одну добу. При обчисленні вартості прокату неповна доба користування транспортним засобом за цим Договором вважається повною.

2.4. У випадку продовження строків прокату Наймач зобов'язаний письмово (шляхом надіслання листа на електронну пошту, повідомлення на телефон, зазначені на сайті) сповістити про це Наймодавця не пізніше, ніж за одну добу до моменту закінчення строку прокату. Строк прокату вважається продовженим у разі відсутності заперечень Наймодавця щодо такого продовження.

2.5. Фактичний строк прокату розраховується з моменту передання транспортного засобу Наймодавцем Наймачу до моменту повернення Наймачем транспортного засобу Наймодавцю. Оплаті підлягає весь строк користування Наймачем транспортним засобом. У разі самовільного продовження Наймачем строку користування транспортним засобом без повідомлення Наймодавця або за наявності заперечень останнього Наймач сплачує подвійну вартість за користування транспортним засобом понад строки, визначені в акті приймання-передачі в прокат транспортного засобу.

2.6. Місце передання та повернення транспортного засобу зазначається в заяві-приєднанні до Договору або усно після здійснення оплати рахунку Наймодавця.

2.7. При переданні транспортного засобу в прокат Наймодавцем проводиться опис технічного стану автомобіля, наявності пошкоджень, показників приладів обліку. Справність автомобіля, зовнішній вигляд кузова, комплектація, кількість пального, інші параметри автомобіля, що передається у прокат, повинні бути перевірені Наймачем в присутності Наймодавця та зафіксовані в акті приймання-передачі в прокат транспортного засобу.

2.8. Підписанням акту приймання-передачі в прокат транспортного засобу Наймач підтверджує, що отримав у користування транспортний засіб в належному технічному стані, повністю укомплектованим з чистим кузовом без ознак пошкоджень, окрім тих, що вказані в описі. Після отримання транспортного засобу в прокат претензії з боку Наймача щодо наявних помітних дефектів не приймаються.

2.9. Транспортний засіб передається в прокат в чистому вигляді. Наймач зобов’язаний повернути транспортний засіб по закінченні строку прокату також в чистому вигляді. В іншому випадку, Наймодавець утримає вартість мийки транспортного засобу із суми застави (у разі її внесення) або шляхом виставлення рахунку, а акт повернення транспортного засобу буде підписаний Наймодавцем після здійснення мийки транспортного засобу та огляду на предмет можливої наявності дрібних пошкоджень та/або подряпин. Кількість пального у баку при поверненні повинна співпадати із кількістю при прийманні транспортного засобу в прокат (допустима похибка в межах 5%).

2.10. Транспортним засобом може керувати Наймач (водій) не молодше 21 року, що має дійсне посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і стаж водіння не менше 3 років.

2.11. Документи, які повинен пред’явити Наймач при підписанні заяви-приєднанні до Договору або акту приймання-передачі транспортного засобу в прокат: посвідчення водія, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код (у випадку отримання), а також:

 • 2.11.1. Для громадян України:
  – документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (один з документів): а) паспорт громадянина України; б) тимчасове посвідчення громадянина України;
  – документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус: а) посвідчення водія; б) довідка про отримання ідентифікаційного коду. У випадку, якщо особа через свої релігійні чи інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, такими особами подається паспорт з відповідною відміткою.
 • 2.11.2. Для іноземців (один із документів):

 • а) паспортний документ іноземця – документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави що підтверджує громадянство іноземця;
  б) посвідка на постійне проживання – документ, що посвідчує особу та підтверджує право на постійне проживання в Україні;
  в) посвідка на тимчасове проживання – документ, що посвідчує особу іноземця та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні; – документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус: посвідчення водія.
  • 2.12. Повернення транспортного засобу Наймодавцю здійснюється після закінчення строку прокату в узгодженому Сторонами місці. У випадку затримання Наймачем повернення транспортного засобу більше, ніж на 3 години без поважних причин, наступна доба враховується повністю і оплачується Наймачем відповідно до тарифу Наймодавця.

   2.13. При поверненні Наймачем транспортного засобу Наймодавцеві останній здійснює огляд його технічного стану і фіксує результат в акті повернення транспортного засобу. У разі відмови Наймача від підписання акту з відповідними відмітками, такий акт підписується Наймодавцем, який робить відповідну відмітку про відмову Наймача від підписання акту. Акт, підписаний Наймодавцем із вказаною відміткою має юридичну силу, аналогічно акту, підписаному обома Сторонами.

   2.14. Наймач повинен сплатити витрати Наймодавця по приведенню транспортного засобу в належний стан, його ремонт, відшкодувати інші збитки Наймодавця, які є наслідками дій чи бездіяльності Наймача.

   2.15. У випадку втрати Наймачем транспортного засобу (або неповернення транспортного засобу, що прирівнюється до його втрати) чи його деталей Наймач відшкодовує Наймодавцеві ринкову (відновну) вартість втраченого транспортного засобу і додатково сплачує штраф в сумі 10% ринкової вартості втраченого транспортного засобу (штрафна неустойка). Виключно за згодою Наймодавця Наймач може замінити втрачений транспортний засіб аналогічним новим транспортним засобом.

   2.16. Підтвердженням факту повернення транспортного засобу Наймодавцю є відповідним чином складений та підписаний акт повернення транспортного засобу. До підписання сторонами такого акту, транспортний засіб вважається таким, що знаходиться в користуванні Наймача та не повернуто Наймодавцю.

3. ВАРТІСТЬ ПРОКАТУ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість прокату зазначається у заяві-приєднанні до Договору та/або в рахунку Наймодавця та включає в себе: вартість мийки транспортного засобу, страхування авто-цивільної відповідальності.

3.2. При передачі транспортного засобу Наймачу останній вносить повну вартість прокату за погоджений строк, а також заставу в розмірі, узгодженому Сторонами (за наявності).

3.3. Оплата може відбуватися в готівковій або безготівковій формі на розрахунковий рахунок Наймодавця.

3.4. У випадку дострокового повернення транспортного засобу Наймачем Наймодавець повертає йому відповідну частину отриманої вартості прокату, обчислюючи її від фактичного дня повернення транспортного засобу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Наймач має право:

 • 4.1.1. Отримати від Наймодавця транспортний засіб, придатний для використання за його цільовим призначенням.
 • 4.1.2. Після закінчення строку прокату продовжити його на новий строк виключно за згодою Наймодавця.

4.2 Наймодавець має право:

 • 4.2.1. Вимагати дострокового повернення транспортного засобу з прокату у випадку порушення Наймачем правил і умов його експлуатації, нецільового використання.
 • 4.2.2. Здійснювати перевірку умов та порядку використання та зберігання Наймачем транспортного засобу у будь-який час.
 • 4.2.3. Вимагати від Наймача відшкодувати збитки в повному обсязі, які виникли внаслідок порушення ним правил технічної експлуатації транспортного засобу або інших умов цього Договору. Наймодавець має право на відшкодування збитків від Наймача у випадку повернення транспортного засобу в неповній комплектності, при пошкодженні компонентів (складових частин) транспортного засобу, також втрати документації (а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та інших документів) на транспортний засіб, або повернення транспортного засобу з пошкодженим обладнанням, в розмірі суми, необхідної для відновлення комплектності, стану транспортного засобу. Перелік пошкоджень (втрат) зазначається в акті повернення транспортного засобу. Наймач зобов’язаний відшкодувати їх при поверненні транспортного засобу.
 • 4.2.4. Фіксувати за допомогою відповідних засобів фотофіксації стан транспортного засобу та кількість, що передається в прокат та повертається Наймачем. Зроблені Наймодавцем фотографії вважатимуться Сторонами належним підтвердженням як стану переданого та повернутого транспортного засобу.
 • 4.2.5. Розірвати Договір прокату в односторонньому порядку та вимагати повернення транспортного засобу у випадку, якщо Наймач порушує правила експлуатації транспортного засобу, порушує правила дорожнього руху (ПДР), перевищує швидкісний режим допустимий ПДР, не сплатив повністю вартість прокату, не дотримується умов Договору, перебуває за межами дозволеної території, у випадку повідомлення недостовірних даних про себе при укладанні цього Договору, а також з інших підстав, що є істотними і можуть спричинити в майбутньому збиток для Наймодавця. В такому випадку Наймодавець в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення, має право вилучити транспортний засіб незалежно від його місця знаходження. Сума за невикористані дні прокату в даному випадку Наймачу не повертаються.

4.3. Наймач зобов'язаний:

 • 4.3.1. Ознайомитись з технічними умовами експлуатації транспортного засобу, особливостями його роботи та застосування і неухильно їх дотримуватись, а також пересвідчитися у його справності і після цього підписати акт приймання-передачі транспортного засобу у прокат. Підписання Наймачем акту приймання-передачі транспортного засобу у прокат засвідчує ознайомлення Наймача з технічними умовами (правилами) належної та безпечної експлуатації транспортного засобу, а також належний стан отриманого Наймачем транспортного засобу.
 • 4.3.2. Відшкодовувати збитки, які були завдані ним Наймодавцеві внаслідок пошкодження або виходу з ладу переданого в прокат транспортного засобу.
 • 4.3.3. Користуватися транспортним засобом дбайливо й акуратно, утримувати транспортний засіб у належному стані, використовувати його за прямим цільовим призначенням.
 • 4.3.4. Нести витрати, пов’язані з експлуатацією транспортного засобу та щоденним підтриманням його в робочому стані (мийка, заправка паливом, заправка рідиною для омивання скла, підкачка шин, балансування коліс, стоянка та інше). Наймач зобов’язаний використовувати пальне належного виду та високої якості.
 • 4.3.5. Використовувати транспортний засіб за цільовим призначенням, не використовувати у спортивних змаганнях, для буксирування будь-яких інших автомобілів чи пересування з причепом, в якості таксі, а також для навчання, не використовувати на дорогах, які не мають твердого покриття.
 • 4.3.6. Не допускати управління транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або у хворобливому стані, при перевтомі, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги. Куріння в салоні транспортного засобу заборонено!
 • 4.3.7. У випадку виникнення найменших ознак несправності або порушень нормальної роботи транспортного засобу негайно сповістити Наймодавця про такі ознаки.
 • 4.3.8. Безумовно оплачувати вартість ремонту (запасних частин і роботи) транспортного засобу у випадку його пошкодження з вини Наймача (крім виходу з ладу у зв'язку із заводськими дефектами).
 • 4.3.9. Повернути транспортний засіб Наймодавцеві в чистому, сухому та справному стані і у повній технічній комплектності.
 • 4.3.10. Підписати акт повернення транспортного засобу, за наявності у Наймодавця зауважень - з відповідними зауваженнями Наймодавця.
 • 4.3.11. Допускати представників Наймодавця до місця розташування транспортного засобу для проведення технічного огляду останнього.
 • 4.3.12. Забезпечувати належну охорону транспортного засобу на період прокату за власні кошти.
 • 4.3.13. Не передавати транспортний засіб в піднайом, не передавати транспортний засіб третім особам, без письмової згоди Наймодавця.

4.4. Наймодавець зобов'язаний:

 • 4.4.1. Надати Наймачу транспортний засіб в справному технічному стані, що дозволяє його використання за цільовим призначенням.
 • 4.4.2. Ознайомити Наймача з технічними умовами (правилами) експлуатації транспортного засобу, особливими його властивостями, технікою безпеки при його використанні.
 • 4.4.3. При виявленні непридатності транспортного засобу до експлуатації не з вини Наймача, у випадку наявності транспортного засобу класу не нижче, Наймодавець зобов’язується здійснити його заміну на інший транспортний засіб або запропонувати інший транспортний засіб класом нижче.
 • 4.4.4. До передачі транспортного засобу Наймачеві застрахувати цивільно-правову відповідальності власників транспортних засобів в порядку, встановленому законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України та цим Договором. - при нецільовому використанні транспортного засобу або використанні з порушенням правил і умов його експлуатації – штраф у розмірі 1% ринкової вартості транспортного засобу.

5.2. У випадку прострочення виконання грошових зобов’язань за Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.

5.4. Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою, заподіяною його життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю пасажирів, що знаходилися в транспортному засобі в період дії Договору прокату, а також за збиток, нанесений їх багажу.

5.5. Наймач несе матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, заподіяний транспортному засобу у випадках, встановлених цим Договором. Під збитками розуміється втрати, яких Наймодавець зазнав у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням транспортного засобу або його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також витрати, які Наймодавець мусить зробити для відновлення свого порушеного права. До збитків також відносяться доходи, які Наймодавець міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено. Протиправність поведінки Наймача (винні дії) полягає в порушенні обов’язків, передбачених цим Договором прокату, порушенні правил дорожнього руху та умов договору страхування транспортного засобу. Порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

5.6. У разі завдання шкоди транспортному засобу внаслідок порушення правил його експлуатації чи інших навмисних дій Наймача, втрати комплектуючих чи додаткового устаткування, ушкодження, що викликані неякісними паливно-мастильними матеріалами і рідинами, ушкодження покришок і колісних дисків, та інших вузлів і агрегатів транспортного засобу Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі.

5.7. У випадку, якщо Наймач не повідомив Наймодавця у встановлений строк про дорожньо-транспортну подію або інший страховий випадок (викрадення, дії третіх осіб, інше), що стало наслідком отримання відмови страхової компанії здійснити виплату, або у випадках керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, керування особою, що не визначена Договором і не має посвідчення водія, при грубому порушенні Наймачем Правил дорожнього руху чи використання транспортного засобу не за призначенням, що також стало причиною відмови страхової компанії здійснити виплату, такий Наймач несе повну матеріальну відповідальність у розмірі заподіяних збитків.

5.8. Наймач, з вини якого, транспортний засіб знаходиться в ремонті, зобов’язується за вимогою Наймодавця відшкодувати останньому упущену вигоду, яка визначається сумою плати за користування транспортним засобом за кожну добу знаходження його в ремонті.

5.9. У випадку настання дорожньо-транспортної пригоди, крадіжки та/або протиправних дій третіх осіб щодо транспортного засобу, Наймач повинен негайно (протягом 1 години) повідомити про це Наймодавця, та у строк не пізніше 36 годин з моменту настання такої події надати Наймодавцю оригінали отриманих у відповідних державних органах документів, що підтверджують настання такої події, які є необхідними для отримання Наймодавцем страхового відшкодування, та заповнити заяву з вказівками обставин, що відбулися.

5.10. Наймач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні штрафи. Порушення Наймачем правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі протягом строку, який припадає на період дії договору прокату з таким Наймачем, підлягає оплаті порушником разом з усіма нарахованими штрафними санкціями.

5.11. У випадку закінчення строку прокату та неповідомлення Наймачем про місцезнаходження транспортного засобу Наймодавець має право заявити про викрадення транспортного засобу до компетентних органів.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), під якими розуміються надзвичайні і невідворотні за даних умов здійснення господарської діяльності обставини.

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються: землетруси, повені, пожежі, масові епідемії, карантин, епізоотії, епіфітотії, страйки, війна та військові дії на території України, оголошення надзвичайного стану на території України, видання обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов‘язків за цим Договором або тимчасово перешкоджають такому виконанню, а також інші обставини, що не залежать від волі Сторін і які безпосередньо стали перешкодою для виконання Сторонами умов цього Договору.
Про виникненні обставин, вказаних в абзаці першому цього пункту, Сторона, якій ці обставини перешкоджали та зробили неможливим виконання умов цього Договору, повинна повідомити іншу Сторону протягом 3-х календарних днів з дня початку дії таких обставин. При невиконанні цієї умови така Сторона позбавляється можливості посилатися на форс-мажорні обставини як на обставини, що звільняють її від відповідальності за даним Договором.

6.3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено документом компетентного органу –Торгово-промислової палати України, або іншого уповноваженого компетентного органу.

6.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору призупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

6.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тривають більше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх виникнення, кожна із Сторін може в односторонньому порядку розірвати дію даного Договору, письмово попередивши про це іншу Сторону за 7 (сім) календарних днів.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за даним Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

8. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ГАРАНТІЇ

8.1. Сторони розглядатимуть як конфіденційну будь-яку інформацію, яка надається їм для виконання їх зобов’язань, і яка є конфіденційною або може мати такий характер, і вони не використовуватимуть подібну інформацію для своєї власної вигоди або вигоди третіх осіб, і вони не розкриватимуть подібну інформацію третім особам, окрім своїх працівників та осіб, від яких вимагається, щоб вони дотримувалися тих же зобов’язань про конфіденційність, які приведені в цьому пункті. Сторони зобов’язуються не розголошувати третім особам, а також не оприлюднювати невизначеному колу осіб інформацію про комерційні взаємини, що витікають з цього Договору (окрім як у випадках прямо передбачених законодавством України) без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність відносно всієї отриманої інформації, зокрема, але не обмежуючись: технологічною, комерційною і фінансовою, такою, що стосується поточної діяльності і перспективних планів Сторін, так само як і вже отриманою від іншої Сторони, так і відносно тієї інформації, яка буде отримана протягом терміну дії цього Договору, а також інформації щодо розірвання і інших умов цього Договору. Передача інформації, вказаної в даному пункті, третім особам, публікація, інше розголошення такої інформації, або будь-яке інше її використання, протягом дії цього Договору, а також і після припинення цього Договору, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони, незалежно від причин припинення цього Договору. У разі порушення умов даного пункту винна Сторона компенсує всі документально підтверджені збитки, що виникли через порушення умов цього пункту.

8.2. Сторони домовилися, що положення даного Договору про конфіденційність діятимуть протягом дії даного Договору.

8.3. Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб, які були або будуть передані однією Стороною іншій у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні такої Сторони правомірно, відповідно до вимог законодавства України. Сторони засвідчують та гарантують, що вони мають всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних іншій Стороні для їх подальшої обробки з метою виконання цього Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, в тому числі для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених законодавством України, а також для передачі персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь- яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням цього Договору та/або із захистом прав Сторони, що передає, за цим Договором, або якщо це необхідно для реалізації Стороною, що передає, прав та обов’язків, передбачених законом. Право Сторони на передачу іншій Стороні вищевказаних персональних даних нічим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб.

8.4. Сторони (уповноважені представники Сторін) також підтверджують, що вони усвідомлюють та погоджуються з наслідками надання своєї згоди на обробку персональних даних, метою обробки персональних даних, а також повідомлені про свої права суб’єкта персональних даних та осіб, яким такі дані надаються для досягнення вказаної мети.

8.5. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Винна Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні спричинені останній будь-які прямі збитки. До таких збитків Сторони зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції, інші грошові вимоги, що були обґрунтовано висунуті Стороні за порушення умов цього Договору та вимог чинного законодавства України, внаслідок дій (бездіяльності) винної Сторони.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту підписання Наймачем заяви-приєднання до Договору (Додаток 1) або вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти Договір, а саме: здійснення оплати (попередньої оплати) за прокат транспортного засобу на підставі виставленого Наймодавцем рахунку, в тому числі через сайт, та діє протягом зазначеного в ньому строку (строку прокату) з урахуванням додатково погоджених в ньому умов.

9.2. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи однієї з Сторін на підставах та з наслідками, передбаченими законодавством України та цим Договором за умови попереднього письмового повідомлення, в тому числі, але не виключно, засобами електронної пошти, однією із Сторін про її намір розірвати Договір за 7 (сім) календарних днів до моменту розірвання, та проведення повного розрахунку між Сторонами.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Внесення змін (доповнень) до цього Договору здійснюється Наймодавцем в односторонньому порядку. Всі зміни та доповнення, внесені Наймодавцем до цього Договору набирають чинності і стають обов’язковими для обох Сторін з моменту їхньої публікації на сайті Наймодавця. У випадку незгоди Наймача зі змінами, внесеними в даний Договір, Наймач має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором.

НАЙМОДАВЕЦЬ
ФОП Штром Інна Василівна Місце знаходження: Київ, проспект Червоної Калини, будинок 42/13 РНОКПП 3098319900 UA023077700000026001111160382 Платник єдиного податку 2 групи.